Audyt bezpieczeństwa IT w firmie i urzędzie!

Rok 2022 przyniósł ponad 34% wzrost liczby zgłoszonych incydentów cyberbezpieczeństwa. Zwiększyła się także świadomość społeczna w zakresie zgłaszania takich ataków. Jak podaje CERT w swoim najnowszym raporcie – liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 178%.

Poznaj 6 sposobów jak chronić swoje dane w firmie

Najczęściej zgłaszanym rodzajem incydentów w roku 2022 były incydenty związane z oszustwami komputerowymi, zwłaszcza phishingiem. Głównym celem ataków była firma kurierska InPost, która była wykorzystywana w ponad 5 000 incydentów.

Drugie miejsce pod względem ilości zajmuje szkodliwe oprogramowanie.

Trzecim najczęściej występującym rodzajem incydentów w roku 2022 były włamania do systemów informatycznych i kont pocztowych. Zarejestrowano 354 takie incydenty, co stanowi 0,89% wszystkich zgłoszonych incydentów.

Audyt bezpieczeństwa IT

Dbałość o bezpieczeństwo danych w przedsiębiorstwie stanowi coraz ważniejszy aspekt działania.

Rok 2022 przyniósł ponad 34% wzrost liczby zgłoszonych incydentów cyberbezpieczeństwa. Zwiększyła się także świadomość społeczna w zakresie zgłaszania takich ataków. Jak podaje CERT w swoim najnowszym raporcie – liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 178%.

Poznaj 6 sposobów jak chronić swoje dane w firmie

Najczęściej zgłaszanym rodzajem incydentów w roku 2022 były incydenty związane z oszustwami komputerowymi, zwłaszcza phishingiem. Głównym celem ataków była firma kurierska InPost, która była wykorzystywana w ponad 5 000 incydentów.

Drugie miejsce pod względem ilości zajmuje szkodliwe oprogramowanie.

Trzecim najczęściej występującym rodzajem incydentów w roku 2022 były włamania do systemów informatycznych i kont pocztowych. Zarejestrowano 354 takie incydenty, co stanowi 0,89% wszystkich zgłoszonych incydentów.

Audyt bezpieczeństwa IT

Na czym polega audyt bezpieczeństwa IT?

Audyt bezpieczeństwa IT to proces oceny i badania systemów informatycznych, infrastruktury sieciowej i aplikacji pod kątem ich zabezpieczeń. Celem audytu jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, ryzyk oraz luki w bezpieczeństwie, a także zapewnienie zgodności z przepisami i standardami branżowymi.

Audyt bezpieczeństwa IT jest istotnym procesem, który pomaga organizacjom zidentyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. Pozwala również na wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, aby chronić ich aktywa.

Sprawdź jak dbać o bezpieczeństwo danych w firmie

Jak przeprowadzić audyt bezpieczeństwa IT? - kroki

Proces audytu bezpieczeństwa IT obejmuje zazwyczaj następujące kroki:

 • 1. Analiza ryzyka

  Pierwszym krokiem audytu bezpieczeństwa it jest przeprowadzenie przez audytorów analizy ryzyka, z oceną potencjalnych zagrożeń, które mogą wpływać na bezpieczeństwo systemów informatycznych. Mogą to być ataki zewnętrzne, wewnętrzne, błędy w konfiguracji, słabe hasła itp.

 • 2. Ocena bezpieczeństwa systemu, polityk i procedur bezpieczeństwa

  Audytorzy sprawdzają istniejące polityki i procedury bezpieczeństwa w organizacji, takie jak zarządzanie hasłami, zarządzanie dostępem, tworzenie kopii zapasowych, monitorowanie itp. Ocena ma na celu sprawdzenie, czy procedury są skuteczne i zgodne z najlepszymi praktykami.

 • 3. Testowanie penetracyjne

  Przeprowadza się testy penetracyjne, które polegają na symulowaniu ataków na systemy i aplikacje w celu znalezienia ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Audytorzy próbują uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemów, odkryć słabe punkty i wskazać obszary wymagające poprawy.

 • 4. Ocena infrastruktury sieciowej

  Badane są wszystkie elementy infrastruktury teleinformatycznej organizacji w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, takich jak niezabezpieczone punkty dostępu, podatne oprogramowanie, słabe hasła itp.

 • 5. Ocena zgodności

  Audytorzy sprawdzają, czy organizacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi dotyczącymi bezpieczeństwa IT, takimi jak RODO (RODO), KRI, ISO

Po zakończeniu audytu audytorzy sporządzają raport, który zawiera listę przeprowadzonych działań, zidentyfikowane zagrożenia, luki w bezpieczeństwie oraz rekomendacje.

Audyt wewnętrzny a audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego realizowany przez firmę zewnętrzną

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa IT i audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego realizowany przez firmę zewnętrzną to dwa różne podejścia do oceny bezpieczeństwa w organizacji.

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa IT jest przeprowadzany przez wewnętrzny zespół lub pracowników organizacji, którzy mają głęboką wiedzę na temat systemów informatycznych i środowiska pracy. Ich celem jest ocena i analiza systemu informatycznego, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń, luk w zabezpieczeniach i niezgodności z politykami i procedurami wewnętrznymi. Przegląd wewnętrzny ma na celu dostarczenie informacji zwrotnej organizacji na temat jej własnego systemu informatycznego oraz zapewnienie zgodności z wewnętrznymi standardami i wytycznymi.

Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa IT

Zalety

 • Znajomość systemu informatycznego: Wewnętrzni audytorzy posiadają głębszą wiedzę na temat systemu informatycznego organizacji, co umożliwia im lepsze zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów.

 • Wiedza o wewnętrznych procesach: Dzięki wiedzy o wewnętrznych procesach, wewnętrzni audytorzy mogą łatwiej zlokalizować obszary, w których mogą występować potencjalne ryzyka bezpieczeństwa i zaproponować odpowiednie rozwiązania.

 • Łatwiejszy dostęp do informacji: Wewnętrzni audytorzy mają bezpośredni dostęp do informacji i dokumentacji organizacji, co ułatwia im przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.

 • Niższy koszt: Przeprowadzenie wewnętrznego audytu bezpieczeństwa może być mniej kosztowne w porównaniu z zatrudnieniem zewnętrznej firmy audytorskiej.

Wady

 • Rutyna: Wewnętrzni audytorzy mogą być podatni na rutynę i stać się mniej skutecznymi w identyfikowaniu nowych zagrożeń.
 • Trudność w obiektywności współpracowników, przełożonych: Wewnętrzni audytorzy mogą napotykać trudności w zachowaniu pełnej obiektywności, ponieważ mogą być związani z relacjami interpersonalnymi lub pod wpływem opinii innych pracowników.
 • Konieczność ciągłego szkolenia i poszerzania wiedzy przez osobę wykonującą przegląd.
 • Brak zewnętrznego spojrzenia: Wewnętrzni audytorzy mogą mieć trudności w spojrzeniu na systemy i procesy zewnętrznym, niezależnym okiem
 • Brak lub małe doświadczenie w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów: Wewnętrzni audytorzy mogą mieć ograniczone doświadczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu zaawansowanych problemów związanych z bezpieczeństwem IT, co może wpływać na skuteczność ich przeglądów.

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego może być wykonany przez zewnętrzną firmę lub niezależnych audytorów, dzięki czemu otrzymuje się niezależną ocenę. Audytorzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego oraz stosują różnorodne metody i narzędzia, takie jak testy penetracyjne, analiza ryzyka i ocena zgodności. Celem audytu jest przede wszystkim zapewnienie obiektywnego spojrzenia na system informatyczny, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach oraz ocena stopnia zgodności z przepisami prawnymi i standardami branżowymi.

6 sposobów na ochronę danych w firmie

Ochrona danych w firmie jest niezwykle istotna w dzisiejszym cyfrowym świecie. Oprócz przeprowadzania regularnego audytu systemów informatycznych, warto wdrożyć także inne działania prewencyjne. W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa it czasem wystarczą niewielkie, lecz radykalne zmiany. 

 • 1. Świadomość zagrożeń i zdrowy rozsądek

  Świadomość występowania zagrożeń i zdrowy rozsądek odgrywa kluczową rolę w dbaniu o bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia podejmowanie mądrych decyzji, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i minimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentów. Dzięki niemu i logicznej analizie podejmowanych działań (np. nie klikanie w podejrzane linki, nie pobieranie zbędnych rzeczy na komputer firmowy, nie podłączanie się do nieznanych sieci) można zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom w firmie.

 • 2. Polityka bezpieczeństwa i inne regulacje wewnętrzne

  Ustalenie i wdrożenie jasnej polityki bezpieczeństwa danych jest kluczowe. Powinna ona określać zasady i wytyczne dotyczące zarządzania danymi, dostępu do nich, wymogi dotyczące haseł, kryptografii, procedur tworzenia kopii zapasowych, systemów it. Wszyscy pracownicy powinni być świadomi polityki i przestrzegać jej zasad.

 • 3. Szkolenia

  Zapewnienie regularnych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa danych dla pracowników jest kluczowe. Szkolenia powinny obejmować zagrożenia związane z phishingiem, atakami malware, ochroną haseł, poufnością danych itp. Pracownicy powinni być świadomi zagrożeń i wiedzieć, jak reagować w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.

 • 4. Systemy zabezpieczeń technologicznych

  Wdrożenie odpowiednich systemów zabezpieczeń technologicznych jest niezwykle ważne. Obejmuje to zastosowanie oprogramowania antywirusowego, zaporę sieciową, ochronę przed atakami DDoS, monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa (SIEM), kryptografię danych itp. Ważne jest również regularne aktualizowanie oprogramowania i systemów, aby uniknąć wykorzystania luk w zabezpieczeniach.

 • 5. Zarządzanie dostępem

  Kontrola dostępu do danych jest kluczowa dla ochrony informacji w firmie. Wdrożenie odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania, takich jak silne hasła, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, a także ograniczenie dostępu do danych tylko dla upoważnionych użytkowników lub grup, może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo danych.

 • 6. Regularne tworzenie kopii zapasowych danych

  Regularne tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych danych jest istotne w przypadku awarii, utraty danych lub ataku ransomware. Ważne jest, aby wykonywać kopie zapasowe na zewnętrznych nośnikach lub w chmurze, a także regularnie testować proces przywracania danych, aby upewnić się, że są one skuteczne.

Pamiętaj, że ochrona danych to proces ciągły, który wymaga stałej uwagi i monitorowania. Wdrożenie tych pięciu sposobów może pomóc w zabezpieczeniu danych w firmie, ale warto również rozważyć indywidualne potrzeby i specyfikę branży, w której działa firma. Audyt bezpieczeństwa IT wykonany przez firmę zewnętrzną pomoże Twojej firmie odnaleźć potencjalne zagrożenia.

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo IT w swojej firmie?

Czy dowiedzieć się więcej o  tym jak audyt bezpieczeństwa IT pomoże ci zadbać o bezpieczeństwo danych w firmie?

Napisz do nas!
Nasz zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa odpowie na Twoje pytania i opowie Ci, jak audyt bezpieczeństwa IT może przyczynić się do ochrony Twoich danych. Skorzystaj z formularza kontaktowego i pozostaw nam swoje dane kontaktowe.